Skip to main content
artist impression windmolens Papenslagweg

Visie van LochemEnergie op windenergie

De doelstellingen van LochemEnergie worden goed zichtbaar in tal van initiatieven, zoals de gemeenschappelijke opwek van energie met collectieve zonneparken, het opzetten van een systeem van duurzame mobiliteit met elektrische deelauto’s en het adviseren over energiebesparing door energiecoaches.

 

LochemEnergie heeft vanaf de oprichting in 2010 gestaan voor het terugdringen van energiegebruik en het zoveel mogelijk als burgercoöperatie zelf opwekken van duurzame energie in de eigen gemeenschap. LochemEnergie gaat daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid en zo min mogelijk afhankelijkheid van derden. Dat geldt zeker ook voor windenergie-projecten.

 

Windenergie en bijval
Vanaf de oprichtingsdatum heeft het verlangen om zelf energie op te wekken met wind op de agenda gestaan. Daarbij realiseert LochemEnergie zich terdege dat windmolens niet altijd kunnen rekenen op warme bijval in de directe omgeving van deze molens. Het is fantastisch dat met turbines 24/7 energie kan worden opgewekt, maar het is tegelijkertijd duidelijk dat de nabijheid van turbines door omwonenden kan worden gezien als bezwaarlijk.

 

Onze voorwaarden zijn scherp omschreven
In dat spanningsveld heeft LochemEnergie de voorwaarden, waaraan een eventuele actieve rol van LochemEnergie in een windproject moet voldoen, scherp omschreven. Als de turbines een plaats krijgen in de eigen gemeenschap, moet de gemeenschap invloed hebben op de realisatie en moet het project voor minstens 50 procent (!) in eigendom zijn van de eigen gemeenschap. LochemEnergie verbindt actieve deelname aan waarborgen voor de omgeving, invloed van de omgeving en de mogelijkheid om te participeren door de omgeving. Kortom invloed op het minimaliseren van de lasten en maximaal meegenieten van de lusten.

 

Leden bepalen het beleid
Natuurlijk levert eigen opwek ook eigen opbrengsten op. LochemEnergie is echter een burgercoöperatie. Dat betekent dat belangrijke beslissingen alleen doorgang vinden als de meerderheid van de ruim 1200 leden daarmee instemt. En die zullen dat alleen doen als er een goede bestemming is voor het geld dat binnenkomt. Omdat de opbrengsten niet de primaire drijfveer vormen, ontstaat ruimte voor financiële compensatie voor en invloed van de omgeving.

 

Commercie aan banden
LochemEnergie levert zich niet uit aan commerciële partijen. Zij zou het allerliefst helemaal zelfstandig windenergie willen opwekken. Dat is gezien de complexiteit en de financiële omvang van windprojecten bijzonder lastig. LochemEnergie kan en mag zich verbinden aan commerciële partijen, maar doet dat alleen als zo’n partij akkoord gaat met de voorwaarden waaraan een project volgens de door LochemEnergie vastgelegde voorwaarden moet voldoen.

 

_____

Dit stuk geeft de opinie weer van het bestuur van LochemEnergie.
Wil je reageren?
We lezen je opmerkingen graag. Stuur een mail naar info@lochemenergie.net

 

Zie ook onze eerdere berichtgeving:
Plan windpark: grote bijdrage energie-neutraal Lochem
Protest tijdens inloopavond Windpark Papenslagweg