Vragen en antwoorden

Wat is ECCO?

ECCO staat voor ‘Energy Community Co-operatives’. Het is een Europees programma waarmee op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. Deze initiatieven worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa. ECCO loopt tot begin 2021.

Waarom is ECCO in het leven geroepen?

Aanleiding voor ECCO is de gigantische energietransitie waar we voor staan. Hoewel iedereen het erover eens is dat fossiele brandstoffen hun langste tijd hebben gehad, bestaat er weerstand tegen de alternatieven. Mensen zijn sceptisch, voelen zich overvallen. Burgers die wél de wil hebben om actief (vaak vrijwillig) met duurzame energie aan de slag te gaan en initiatief te nemen, krijgen nu nog te maken met ontelbaar veel regels. Het is een pijnpunt dat zich in heel Europa voordoet. Reden voor het Interreg-programma Noordwest-Europa om ECCO Europees mogelijk te maken. Met ECCO komen nieuwe, duurzame en lokale energie-initiatieven van de grond die draagvlak hebben onder burgers.

Welke concrete doelen moeten ECCO-initiatieven hebben?

ECCO-projecten richten zich op CO2-reductie, energieproductie of -besparing. Ze worden door of met de gemeenschap ontwikkeld en uitgevoerd. Deze zogenoemde energiegemeenschappen werken niet alleen aan CO2-reductie of hernieuwbare energie maar houden ook de meerwaarde in het oog die de projecten moeten opleveren voor de gemeenschap, financieel of op een andere wijze. Het moet dus duidelijk zijn dat mensen sociaal en economisch profiteren van nieuwe energieproductie of energiebesparing in hun eigen regio.

Wat zijn ‘energiegemeenschappen’?

Energiegemeenschappen zijn gemeenschappen van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en energiecoöperaties die samen werken aan de energietransitie. Juist door die lokale aanpak worden ideeën sneller omarmd en ontstaan initiatieven die – lokaal – echt haalbaar zijn. Heel veel lokale gemeenschappen samen kunnen van elkaar leren. Vandaar dat ECCO er ook op gericht is om gemeenschappen op regionaal en internationaal niveau samen te laten werken en kennis te delen.

Hoe profiteren we in Nederland van de Europese ECCO-aanpak?

Het ontwikkelen van energiegemeenschappen is in het ene land verder dan in het andere. Ook de omstandigheden en de oplossingen zijn verschillend. Alle ervaringen leveren waardevolle informatie en inspiratie op die Europeanen met elkaar kunnen delen om bij hun eigen energietransitie te benutten. Dat doen ze door regelmatig samen te komen op internationale ECCO-bijeenkomsten en door de inzet van zogenoemde Flying Experts, professionals van partners van ECCO die ter plekke, kortdurend, komen helpen.

Hoe wordt het ECCO-project gefinancierd??

De totale omvang van het ECCO-budget voor LochemEnergie is € 334.000,00. Dit bedrag wordt gefinancierd door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, en de provincie Gelderland. LochemEnergie is een beacon ECCO met voorbeeld businesses op zonne-energie en waterkracht.
Er zijn twee sub-partners die meedoen: IJsselwind voor de ontwikkeling van een windpark en de Stichting Oost Nederland Elektrisch, ook wel Emovia, startpunt voor elektrisch rijden genoemd.
Binnen ECCO vinden geen fysieke investeringen plaats. De overtuiging is dat projecten moeten kunnen worden gerealiseerd en renderen binnen de landelijke context van subsidies, belastingen en regels. Binnen ECCO is wel budget beschikbaar om professionele hulp in te zetten (flying experts).

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ECCO-projectleider van LochemEnergie:

Tonnie Tekelenburg, e-mail: tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net