Windenergie

Alleen met zon redden we het niet

Zonne-energie is mooi, geproduceerd op eigen dak of op collectieve daken of velden. Maar de zon schijnt niet 24/7. We hebben meer energie nodig in de avond, gedurende de nacht en in de winter. Opslag van elektriciteit is vooralsnog een zeer dure aangelegenheid. Windenergie is nodig. Windenergie is een schone hernieuwbare energiebron. Wind is van ons allemaal.

In 2013 heeft LochemEnergie met een interne werkgroep een visie ontwikkeld over windenergie: een eigen-wijze kijk op lokale windenergie. In november 2015 is IJsselwind opgericht, een samenwerkingsverband met drie andere energiecoöperaties ZET uit Zutphen, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst. Op de zoeklocatie De Mars-Twentekanaal is een klein windmolenpark in ontwikkeling, vlakbij de huidige drie turbines en op de plek waar de vier gemeenten aan elkaar grenzen.

Methode frisse wind

LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met onze leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox ontwikkeld voor het proces van burgerparticipatie. We hebben Go-NoGo momenten afgesproken in het voorbereidingstraject.

Windenergie is oneindig schoon. Binnen 3 tot 6 maanden heeft een windmolen de hoeveelheid energie geleverd die nodig was om de molen te bouwen en te plaatsen. Met een levensduur van 20 jaar wordt enorm veel CO2-uitstoot voorkomen. Een windmolen van 3 megawatt levert per jaar ongeveer 6 miljoen kilowattuur. Dit is gelijk aan het verbruik van 1500 Lochemse huishoudens.

Windenergie is rendabel. Windenergie is de goedkoopste duurzame energie die we in Nederland op kunnen wekken. Genoeg om betaalbare stroom op te wekken. Subsidie wordt door het Rijk beschikbaar gesteld. Een coöperatieve windmolen heeft als voordeel dat de opbrengsten toekomen aan de lokale partijen: grondeigenaar, omwonenden en de lokale gemeenschap. We hebben berekend dat gemiddeld over de levensduur van een windmolen een netto-opbrengst overblijft van minstens 50.000 euro per jaar.

Participatie en acceptatie

Windmolens geven overlast voor de buurt. Een hoge windturbine is een nieuw en voor veel mensen storend element in het landschap. Het ervaren of beleven van overlast is heel persoonlijk: een objectieve discussie daarover is lastig. Er bestaan gelukkig tal van wettelijke regels op dit gebied, juist om hinder voor omwonenden te voorkomen. Landschappelijke inpassing en locatiekeuze is enorm belangrijk. We gaan veel tijd en energie investeren om dat samen met alle betrokkenen goed en zorgvuldig te doen.

Soms ontstaat verzet tegen plannen voor het plaatsen van windmolens. Dit is heel begrijpelijk als je bedenkt dat veel initiatieven gestart worden door partijen van buiten. Meestal zijn er slechts enkelen die ervan profiteren: een grondeigenaar en enkele omwonenden worden schadeloos gesteld. De winst is voor de eigenaar van de molen en investeerders. LochemEnergie draait het om: lokale initiatieven moeten starten vanuit de gemeenschap zelf: burgers en bedrijven die de handen ineen slaan. Geen lokale acceptatie of lokale participatie, geen windenergie: zo simpel is het.

Voor nadere informatie of als u actief wlt worden voor windenergie, neem contact op info@lochemenergie.net