Skip to main content

Onrust rond de windturbines van IJsselwind

Het bestuur van LochemEnergie is zich bewust van de maatschappelijke onrust rond windturbines in Nederland en meer specifiek van de onrust - en in sommige gevallen boosheid - van omwonenden van de beoogde turbines van IJsselwind. Een opeenvolging van gebeurtenissen wakkert de onrust aan en daarmee de vragen over windenergie:

  • De Raad van State vernietigde de vergunningsaanvraag van IJsselwind voor turbines op de Mars.
  • De Raad van State gaf in het vonnis rond de vernietiging van een aanvraag in Delfzijl aan dat de Raad van State sowieso geen aanvragen in behandeling kan nemen als er niet een bestuurlijk zuiver afgestemd toetsingskader is vastgesteld door de vergunningverlener.
  • Het college van B&W van Lochem informeerde de gemeenteraad dat het college de komende anderhalf jaar geen toetsingskader zal opstellen.

Vervolgstappen van het bestuur van IJsselwind

Het bestuur van IJsselwind heeft in overleg met partner Waterschap Rijn en IJssel en in afstemming met de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland ervoor gekozen om de vergunningsaanvraag bij de gemeente Zutphen in te trekken en een vergunning aan te vragen bij de provincie Gelderland. De gemeente Zutphen kan zich daarin vinden en de provincie Gelderland heeft aangegeven een aanvraag in behandeling te zullen nemen.

Standpunt van het bestuur van LochemEnergie

Het bestuur van LE ondersteunt deze koers van IJsselwind. Het bestuur onderkent de bezwaren van omwonenden en neemt kennis van de uitspraken van de Raad van State en de koers van de gemeente Lochem. LochemEnergie is altijd positief geweest ten opzichte van grootschalige opwek van elektrische energie door windturbines, op de voorwaarden die daarover zijn vastgelegd in de Windvisie. Dat houdt in dat LochemEnergie het allerliefst samen met de inwoners van Lochem en de omwonenden van een mogelijke turbine zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor de inrichting van een windpark. Als dat niet kan, stimuleert LochemEnergie bij voorkeur dat samenwerking met een of meer partners wordt gezocht op voorwaarde dat de zeggenschap over de (opbrengst van) de turbines minstens voor 50 procent in handen is en blijft van de coöperatie, samen met inwoners van Lochem en omwonenden van de turbines.
Het vertrekpunt van de visie is dat grootschalige opwek van elektrische energie op land nog zeker een aantal decennia noodzakelijk is om te komen tot een klimaatneutrale en CO2-vrije opwek van energie.
Voor IJsselwind geldt dat de zeggenschap voor 100% in handen is en blijft van de coöperaties en daarmee aansluit bij onze visie. De huidige verslechtering van klimaat en luchtkwaliteit onderstrepen in toenemende mate de noodzaak van de opwek van schone energie.

Turbines in de gemeente Lochem
LochemEnergie is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met PureEnergie om, als zich daartoe een gelegenheid aandient, samen op te trekken bij het ontwikkelen van turbines op het grondgebied van Lochem. Die mogelijkheid hield de RES open. Het besluit van het college van B&W laat daartoe de komende tijd weinig ruimte. De gemeente zal geen aanvraag in behandeling nemen. Dat is bijzonder jammer. De technologische ontwikkeling van windturbines gaat zo snel dat met twee moderne turbines (in plaats van 4 oudere, lagere modellen) de doelstellingen van de gemeente Lochem voor 2030 op het gebied van wind kunnen worden gedekt. Ondertussen blijft LochemEnergie in gesprek met PureEnergie over mogelijkheden.

Het bestuur van LochemEnergie wil de komende weken een ledenraadpleging voorbereiden waarin het bestuur expliciet aan de leden zal vragen of de leden de visie van het bestuur delen. De visie op de opwek van windenergie zal daarvan deel uitmaken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Delen, bestuurslid van LochemEnergie en IJsselwind.