Zon op (agrarische) bedrijfsdaken met postcoderoosregeling

Datum: 
05/09/2018

 

LochemEnergie heeft recentelijk een onderzoek afgerond om het grote arsenaal van (agrarische) bedrijfsdaken in de gemeente Lochem beter te kunnen benutten voor zonne-energieAsbest en bedrijfsopvolging blijken belangrijke knelpunten, maar de postcoderoosregeling daarentegen biedt een mooie kans voor verduurzaming, zonder dat investeringen van de eigenaar van het dak nodig zijn.

Paul Stolte (LochemEnergie) overhandigt het rapport aan burgemeester Sebastiaan van 't Erve (links) en wethouder Henk van Zeijts (midden)

Persbericht 6 juli 2018: resultaten onderzoek gereed

Zon op (agrarische) bedrijfsdaken aantrekkelijker

Lokale energiecoöperatie LochemEnergie heeft recentelijk onderzoek afgerond naar de wijze waarop meer zonne-energie kan worden opgewekt op het grote arsenaal van bedrijfsdaken in de gemeente Lochem. De resultaten zijn hoopgevend. Het gaat dan met name om de daken waar geen andere subsidies mogelijk zijn, in dit geval percelen zonder grootverbruikaansluiting voor elektriciteit. Dit onderzoek werd mede gefinancierd met geld dat de gemeente beschikbaar stelde vanuit het innovatiebudget.

Postcoderoosregeling

Nederland kent een regeling voor collectieve opwek van zonne-energie, in de volksmond ook wel Postcoderoosregeling genoemd. Deze regeling maakt het voor inwoners mogelijk om als deelnemer en lid van een coöperatie gezamenlijk te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgt men korting op de energierekening. Daarmee is het produceren van zonne-energie op andermans dak voor inwoners bijna net zo aantrekkelijk als op eigen dak, zo niet aantrekkelijker als thuis in de toekomst niet meer gesaldeerd zou mogen worden.

Voor agrarische ondernemers zelf is het meestal niet rendabel voor eigen gebruik om hun daken van zonnepanelen te voorzien. De postcoderoosregeling vormt een mooie kans om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zonder dat daarvoor door de agrarische ondernemer zelf een investering nodig is, immers de deelnemers/leden leggen het kapitaal in voor de aanleg. Het onderzoek heeft nu een zeer praktisch stappenplan met concrete voorbeelden opgeleverd waarmee direct aan de slag kan worden gegaan.

Voordelen

  • Duurzame benutting van anders ongebruikte daken.
  • Een impuls voor de lokale werkgelegenheid en economie.
  • Meer gezamenlijkheid in het bereiken van een energieneutrale gemeente.
  • Zonne-energie wordt beter bereikbaar voor huishoudens zonder geschikt dak.
  • Extra inkomsten voor de agrarische ondernemer blijven beperkt. Wel is in de business case ruimte om een kleine vergoeding aan de dakeigenaar te verstrekken, maar interessanter is om juist te kijken hoe de ondernemer met ‘zijn’ deelnemers (en andere leden van de coöperatie) een band kan opbouwen en bijvoorbeeld streekproducten op deze wijze kan afzetten.
  • Ook kan worden gedacht aan het overdragen na 15 jaar van de installatie aan de dakeigenaar, die vervolgens de resterende levensduur van de zonnepanelen (ze gaan zo’n 25-30 jaar mee) nog ‘gratis’ stroom kan krijgen.

Knelpunten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er weliswaar een model beschikbaar is om collectief op te wekken, maar twee serieuze knelpunten zijn er de oorzaak van dat tot nu toe slechts een beperkt gedeelte van daken ook echt gebruikt kan worden. Ten eerste komt dat door de asbestproblematiek. Een dak met asbest moet eerst gesaneerd voordat deze duurzaam voor zonne-energie kan worden ingezet. En dat raakt gelijk aan het tweede knelpunt, want veel agrarische ondernemers kampen met onzekerheid over de bedrijfsopvolging. Dit maakt dat ondernemers huiverig zijn om voor een lange termijn (zonnepaneelprojecten gaan vaak over 15-25 jaar) afspraken te maken. Brancheorganisatie LTO – die ook aan het onderzoek heeft meegewerkt – herkent de knelpunten en LochemEnergie heeft de gemeente geadviseerd om hierover het gesprek met de sector aan te gaan.

Vervolg

Ofschoon er dus stevige knelpunten zijn voor sommige daken, kan met de nu wel beschikbare daken (geen asbest) direct worden begonnen. Met het stappenplan van LochemEnergie gaan gemeente en coöperatie aan de slag op twee fronten:

  1. (Agrarische) ondernemers benaderen om de geschikte opweklocaties te benoemen en daarover afspraken te maken, en
  2. Inwoners van de gehele gemeente oproepen om nu al (vrijblijvend) voor in te tekenen op deze daken. Dit geldt zeker voor die inwoners die geen gelegenheid hebben om op eigen dak (voldoende) zonnestroom op te wekken. Dat kan via de website van LochemEnergie.

Energieneutraal in 2030

De gemeente Lochem streeft naar energieneutraliteit in 2030. Dat lukt alleen als inwoners, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente zelf een stevige bijdrage leveren.