Werkgroep Waterstof van start

Datum: 
21/02/2021
LochemEnergie had haar oog natuurlijk al op waterstof laten vallen. Eerder hebben we gekeken of waterstof ons kan helpen bij opslag van energie, transport en het verwarmen met woningen. Inmiddels zijn we druk bezig met de uitrol van een pilot voor de verwarming van woningen met waterstof in de wijk Berkeloord. Hoogste tijd dus voor een nieuwe Werkgroep Waterstof die alle lokale mogelijkheden van waterstof gaat onderzoeken.
 
Ontstaan
Juni 2020 dienden Robert Schuttinga en John Susebeek bij het bestuur van LochemEnergie een voorstel in tot het (her)oprichten van een werkgroep Waterstof. Deze werkgroep wil onderzoeken hoe waterstof lokaal kan worden ingezet voor de energietransitie. Hierbij zal niet alleen worden gekeken naar de techniek maar óók naar de economische aspecten. En – uiteraard – naar de mogelijke rol(len) voor LochemEnergie.
Inmiddels zijn ook Elena Woessink, David van Lynden, Machuut Eversteijn en Arjan Horstman lid van de werkgroep.  Op 15 oktober kwam de groep voor het eerst bij elkaar.
 
Projectvoorstel
In het projectvoorstel aan het bestuur van LochemEnergie omschrijven Robert Schuttinga en John Susebeek drie gebieden waarop de werkgroep Waterstof zich wil richten:
1. waterstof voor de opslag van stroom die LE zelf duurzaam opwekt en evt. grootschalig gaat opwekken;
2. geschikte kleinschalige elektrolysers of (in de toekomst) waterstofbatterijen waarmee huizen en bedrijven met bijv. zonnepanelen zelfvoorzienend kunnen worden (off grid);
3. waterstof voor lokale mobiliteit: hoe kunnen (lokaal) vraag en aanbod van waterstof voor het transport op elkaar worden afgestemd, denk aan bijv. het wagenpark van For Farmers.
 
Daarnaast is er ook aandacht voor de techniek, bijv. het ombouwen van tractoren en vrachtwagens naar met waterstof (elektrisch) aangedreven voertuigen.
Op elk van deze terreinen zal zorgvuldig de energieketen in kaart worden gebracht: van opwek, naar opslag, naar distributie. Vervolgens worden de technische en financiële haalbaarheid onderzocht en evt. andere randvoorwaarden (locatie, vergunningen etc.). In aansluiting hierop volgt het in kaart brengen van de evt. rol(len) die LochemEnergie kan spelen, business cases voor LochemEnergie en mogelijkheden voor uitrol naar de hele Cleantech Regio.
 
(Op de foto: Robert Schuttinga en John Susebeek tijdens een bezoek van de werkgroep Waterstof aan elektrolyser-bouwer XINTCglobal uit Apeldoorn, december 2020)