Klimaatakkoord, 40puntenplan en LochemEnergie?

Datum: 
05/07/2019

Op 28 juni j.l. werd het lang verwachte Klimaatakkoord gepresenteerd. Een omvangrijk pakket van maatregelen, gericht op halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 voor de sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Het zijn lang niet allemaal ‘harde’ maatregelen. Vaak gaat het om intenties, onderzoek of het bieden van financiële ondersteuning.  Draagvlak en ‘verleiding’ moeten bedrijfsleven en burgers over de streep trekken. Als we het van de positieve kant bekijken zijn er voor LochemEnergie echter genoeg aanknopingspunten voor versterking en uitbreiding van onze projecten. We doen een greep uit de maatregelen die voor LochemEnergie van belang zijn:    

 • stop verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2030
 • stimuleren van de elektrische auto
 • aardgasvrij maken van woonwijken (2050) onder regie van gemeenten, met subsidieregelingen en verhoging belasting
 • verduurzamen van woonwijken
 • voorlichtingsprogramma voor eenvoudige energiebesparende maatregelen
 • uitbreiding van het aandeel van duurzame energie waarbij het aandeel elektriciteit voor 75% duurzaam is in 2030
 • tegemoetkoming voor aanschaf van warmtepompen en zonnepanelen
 • gelijkwaardige samenwerking bij ontwikkeling, bouw en exploitatie tussen de verschillende partijen en lokale omgeving. De lokaal opgewekte energie is voor 50% eigendom van de lokale omgeving.

Vooral deze laatste maatregel is uitdagend voor LochemEnergie. Zie ook de bijdrage over de sterke rol voor burgers in het Klimaatakkoord in deze nieuwsbrief.

 
Urgenda en 40puntenplan

Het Klimaatakkoord neemt echter de zorg van veel maatschappelijke organisaties niet weg. Zo stellen o.a. Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en milieu en Grootouders voor het Klimaat vast dat met de voorgestelde maatregelen het kabinet de door de rechter vastgestelde eisen m.b.t. de vermindering van de CO2-uitstoot in 2020 niet zal realiseren. Het gaat te langzaam. Daarom presenteerde Urgenda onlangs het 40puntenplan aan de regering. Dit plan bevat 40 direct uitvoerbare plannen voor burgers, bedrijfsleven en overheden. De uitvoering van deze 40 actiepunten leidt tot een verminderde CO2-uitstoot van 25% eind 2020. Daarmee kan het kabinet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Klimaatzaak. Het plan heeft de steun van 700 organisaties die klaarstaan om hieraan mee te werken. Het gaat om uitvoerbare zaken als

 • anders reizen
 • 4 x per jaar de bandenspanning van de auto controleren,
 • isoleren van huizen,
 • maximumsnelheid 100 km,
 • 10% daken vergroenen,
 • behoud van salderen,
 • duurzaam bosbeheer enzovoort. 
 • ...

Voor LochemEnergie biedt het 40puntenplan zonder twijfel aanknopingspunten. Voor informatie en inspiratie zie: www.urgenda.nl/publicaties/40puntenplan/

Voor wie zich verder wil verdiepen in het Klimaatakkoord, zie: www.klimaatakkoord.nl

Verder nadenken, praten en schrijven over het Klimaatakkoord en de mogelijkheden die het biedt voor (de leden van) LochemEnergie? Meld je aan via redactie@lochemenergie.net