Bestuur LochemEnergie krijgt wind mee

Datum: 
13/07/2017

Het bestuur van LochemEnergie heeft als doelstelling samen én lokaal groene stroom opwekken met een mix van energie uit zon, water, wind. Want alleen met zonne-energie halen we onze duurzame doelstelling niet. Om die reden werd tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgebreid aandacht besteed aan energie uit water en wind. Overigens was er een mooie opkomst: 85 leden.

Alfred te Pas had de volle aandacht van zijn publiek tijdens zijn presentatie van de plannen voor waterkracht in de Berkel
 

Waterkracht

Allereerst werden de plannen voor waterkracht gepresenteerd. (Dit onderwerp was tijdens de vorige ALV in mei dit jaar uitgesteld om voldoende aandacht te kunnen geven aan de discussie over windenergie.) LochemEnergie wil schone energie opwekken met het water van de Berkel. Met een waterkrachtturbine náást het sluizencomplex in Eefde kan jaarlijks voor circa 100 huishoudens groene stroom worden opgewekt. Voorlopig is het nog de vraag of de plannen financieel haalbaar zijn, want de bouw van een waterkrachtcentrale is duur. Met de stroomopbrengst kan deze niet worden gefinancierd, wel het jaarlijkse onderhoud. Gelukkig kan de centrale worden betaald door leden, die hun inleg via de teruggaaf van energiebelasting in 15 jaar ruimschoots terug verdienen.
Elders op deze website vindt u meer nieuws over EefdeWaterkracht.

Windenergie

In vergelijking met waterkracht is windenergie veel lucratiever: één windturbine levert namelijk voor veel méér huishoudens groene stroom. En een windmolen verdient zichzelf al in een paar jaar terug, waarna er winst wordt gemaakt. Deze winst verdwijnt echter niet in de persoonlijke zakken van aandeelhouders. Nee, de vier energiecoöperaties zullen het geld gebruiken voor verdere initiatieven op het gebied van verduurzaming van hun gemeente. Of, zoals in de statuten van LochemEnergie staat:

“Omdat we willen dat eventuele winsten terug gaan naar de burgers van alle kernen in de gemeente Lochem, het zwembad of de voetbalvereniging.”

En niet alleen de vier energiecoöperaties profiteren van de opbrengst. Na een storting van € 100.000 in het begin zullen zij jaarlijks 1/5 deel van hun aandeel in de winst onderbrengen in een fonds dat enkel en alleen bestemd is voor de direct omwonenden van de windmolens. Waterschap Rijn en IJssel, die de derde windmolen zal ontwikkelen, is de vijfde deelnemer aan deze regeling. Waarom deze partijen dat doen? Omdat ze geluisterd hebben naar de omwonenden en de resultaten van het draagvlakonderzoek ter harte nemen. De hinder die deze groep mensen ervaart, willen zij graag verzachten. Het fonds kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de nieuwe rondweg.

Resultaten MER

Emoties worden serieus genomen, maar natuurlijk ook de feiten. In de Milieu Effectrapportage (MER) staat onder meer dat de geplande molens (ruimschoots) binnen de wettelijke normen van geluid en slagschaduw blijven. Zo wordt bijvoorbeeld het probleem van slagschaduw ondervangen door een computergestuurd programma dat de windmolens stilzet zodra ze slagschaduw op een woning werpen. En ook is het onlogisch/onwaarschijnlijk dat de drie nieuwe molens een extra waardedaling van de woningen zullen veroorzaken, aangezien er al drie windmolens in het gebied staan.

Stemmen over deelname in IJsselwind

Na afloop van de ALV werd er gestemd over de vraag: Blijft LochemEnergie wel of niet vertegenwoordigd in IJsselwind. Het bestuur had zijn standpunt van te voren schriftelijk onderbouwd. Het wil blijven deelnemen in IJsselwind omdat dit in de uitgangspunten van de coöperatie past en omdat LochemEnergie er zo op toe kan blijven zien dat winsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap en dat er een speciaal gebiedsfonds komt voor de direct omwonenden.

De uiteindelijke stemming op 28 juni verliep volgens de regels in de statuten. Per adres c.q. huishouden mocht één stem worden uitgebracht en konden 2 machtigingen worden meegenomen. De uitslag gaf een duidelijke voorkeur voor deelname in IJsselwind aan: 96 voorstemmen en 31 tegenstemmen.