Algemene Projectinformatie ECCO

ECCO maakt werk van energie uit eigen regio

LochemEnergie is een van de kartrekkers van het Europese Interregproject ECCO (Energy Community COoperations). ECCO beperkt zich niet tot het op papier zetten van ambitieuze plannen, maar kenmerkt zich door concrete acties vanuit de gemeenschap en fysieke ruimte voor de energieopwekking.

Aanleiding

Binnen ECCO draait alles om het lokaal opwekken van duurzame energie. Aanleiding is de grote energietransitie waar we voor staan. Door lokaal initiatieven te ontwikkelen, ontstaat een breed draagvlak voor duurzame energie, mede doordat de betreffende regio direct van de opbrengsten profiteert. De projecten die onder ECCO-vlag van de grond komen, worden mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa.

De plannen/projecten binnen ECCO moeten onder meer bijdragen aan:

  • de productie van hernieuwbare energie;
  • de vermindering van de uitstoot van fossiele brandstoffen;
  • de versterking van de regionale economie;
  • de versterking van de sociale samenhang;
  • het verkrijgen van draagvlak onder inwoners, bedrijven en organisaties voor het opwekken van duurzame energie in het landschap;
  • op basis van de lokale plannen wordt een regionale variant ontwikkeld.

De rol van LochemEnergie

De ECCO-kartrekkersrol van LochemEnergie bestaat uit drie pijlers:

  1. ze stimuleert en faciliteert gemeenten, inwoners, bedrijven en organisaties bij het opstellen van hun energieplannen door te coördineren en te adviseren;
  2. ze is nauw betrokken bij het opstellen van een regionaal energieplan rond lokale energieproductie;
  3. ze stimuleert de beschikbaarstelling van fysieke ruimte om die duurzame energie daadwerkelijk te gaan opwekken. 

Project van internationale allure

Het ECCO-project is internationaal. In Nederland zijn ook actief Het Groene Woud in Noord-Brabant en ZLTO. Daarnaast zijn organisaties actief in Duitsland, Frankrijk, Belgie, Ierland en Wales. Om van elkaar te leren, werken de initiatiefnemers en kartrekkers met elkaar samen door bij elkaar op bezoek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen. De projectleiding is in handen van het Innovatiesteunpunt in België.